THÔNG TIN TRA CỨU
       
Năm học/Học kỳ:  
   
Mã Tra Cứu:    
Mật mã:     Thay đổi mật mã?
Mã số ngẫu nhiên:     73687
     
     
 
  Họ và tên học sinh: ; Giới tính:  
  Ngày sinh: ; Tại:    
 
Tên môn Miệng Viết 15' Viết 1 tiết Thi TBHK TBCN
 
     
 
- Thực hiện nề nếp: Ngày ..... tháng......năm.......
  + Số ngày nghỉ có phép: 0 - CN: 0 HIỆU TRƯỞNG
  + Số ngày nghỉ không phép: 0 - CN: 0  
  + Vi phạm khác:  
- Điểm trung bình: - CN:  
- Hạng HK: ; Xếp loại HK: ; Hạnh kiểm HK:  
- Hạng CN: ; Xếp loại CN: ; Hạnh kiểm CN:
Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm Ý kiến của CMHS
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................