Tra cứu tuyển sinh 10

Truy cập server 1 có địa chỉ tại http://tracuu1.tiengiang.edu.vn

Truy cập server 2 có địa chỉ tại http://tracuu2.tiengiang.edu.vn

Trường hợp không truy cập được xin vui lòng xóa cache trình duyệt web để thử lại